Rasy owiec Rasy kóz
 
        

Działania dofinansowywane przez Fundusz Promocji Mięsa Owczego to w 2017 roku:

- kampania promocyjna Polska smakuje,

- seminarium „Niech Cię zakole”,

- Święto baraniny i XII Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny,

- IV Międzynarodowy Zlot Zbójników Festiwal Zbójnickie Jadło.

Roczne wpływy na Fundusz Promocji Mięsa Owczego to kilkanaście tysięcy złotych.

Ubój gospodarczy według zmienionych zasad. W marcu 2018 roku ogłoszono rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2018, poz. 539).

Zgodnie z nowym brzmieniem paragrafu 11: „Zwierzęta poddane ubojowi poza ubojnią (rzeźnią) do celów określonych w art. 10 [ubój gospodarczy] lub art. 11 [drób, króliki] rozporządzenia nr 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1099/2009, potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.”

Czytaj więcej...

W związku z tym, że właściciele owiec i kóz w Polsce mimo wielu zapewnień i podejmowanych działań nadal nie mogą ich sami ubijać na potrzeby własnej konsumpcji domowej, ze względu na zawyżone w stosunku do przepisów UE, przepisy krajowe - Polski Związek Owczarski w dniu 27 listopada 2017 r. złożył wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bezpośrednie wprowadzenie w polskich wymogach prawnych rozstrzygnięć zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania, a szczególnie w art. 10 dotyczącym własnej konsumpcji domowej.

Czytaj więcej...

 

W dniach 5-7 maja 2017r. odbyła się XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Hodowcy wszystkich gatunków zaprezentowali najlepsze okazy zwierząt hodowlanych.  

Hodowcy zrzeszeni w Polskiem Związku Owczarskim i Regionalnych Związkach zaprezentowali  107 szt. owiec

oraz 3 kozy:

Czytaj więcej...

Zróżnicowanie produkcji owczarskiej w krajach Unii Europejskiej

prof. dr hab. Piotr Nowakowski

Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław

 

W Europie jest opisanych ponad 1000 ras owiec, wobec 32 genotypów (ras i linii syntetycznych) zarejestrowanych w Polsce. Poza dominującymi w Europie Środkowej do końca lat 80-tych XX wieku owcami cienkorunnymi (merynosami) utrzymywanymi dla pozyskiwania surowca strategicznego - wełny dla potrzeb armii krajów RWPG oraz czarnogłówką szkocką (Scottish Blakface) utrzymywaną w Szkocji w warunkach ekstensywnych pastwisk nie ma dominującej rasy europejskiej.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie  ustawa o rolniczym handlu detalicznym pozwalająca rolnikom na produkcję i przetwarzanie w warunkach domowych żywności na sprzedaż. Wydane też zostały niezbędne rozporządzenia wykonawcze dotyczące maksymalnej ilości sprzedawanej żywności, sposobu jej dokumentowania oraz rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego. Jeżeli rolnik chce m.in.  produkować żywność pochodzenia zwierzęcego to powinien się zarejestrować u powiatowego lekarza weterynarii na 30 dni przed rozpoczęciem działalności. Sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego do wysokości 20 tys. zł rocznie jest zwolniona z podatku dochodowego.

Sprzedawana żywność powinna w całości lub części pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Powinna być prowadzona dokumentacja umożliwiająca określenie ilości zbywanej żywności. Sprzedaż powinna być prowadzona bezpośrednio z gospodarstwa, ale może też być oferowana w ramach wystaw, targów, festynów i kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności.

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości sprzedaży mięsa owczego na rynku lokalnym informujemy, że rozbiór świeżego mięsa baraniego i koziego, produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, lub produkcję wyrobów mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z mięsa i sprzedaż tych produktów konsumentowi końcowemu lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego jest dozwolona w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (określanej jako „MOL”).

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…