Rasy owiec Rasy kóz
 
        

 

Polski Związek Owczarski złożył do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po raz kolejny, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji owczarskiej. W uzasadnieniu informujemy między innymi, że w żywieniu owiec zdecydowanie przeważają pasze produkowane w gospodarstwie. Stosowanie coraz nowocześniejszych technologii produkcji, powoduje wzrost zużycia oleju napędowego do prac polowych związanych z przygotowaniem pasz oraz przy innych pracach wykonywanych w owczarni. Należy również zauważyć, że od kilkunastu lat mamy do czynienia z utrzymującymi się niskimi cenami żywca jagnięcego i owczego, a produkcja wełny po 1989 roku jest nieopłacalna i przynosi wymierne straty właścicielom owiec.

Problem ten został również bezpośrednio przedstawiony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Henrykowi Kowalczykowi przez Prezesa i Członka Zarządu Polskiego Związku Owczarskiego w czasie spotkania w Federacji Związków Branżowych w styczniu 2023 roku.

Przedstawiciele PZOw. zgłosili także wniosek o rozpatrzenie możliwości wydłużenia terminu zgłaszania urodzeń jagniąt do IRZ z jednego do trzech miesięcy,  dla hodowców korzystających z dopłat za dobrostan.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r., poz. 56).

Powyższe rozporządzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rolników dotyczące uboju własnych zwierząt m.in. owiec i kóz w gospodarstwie, rozbioru tuszy i sprzedaży na rynku lokalnym.

W rzeźniach tych zwanych „rzeźniami rolniczymi”:

- poddaje się ubojowi zwierzęta gospodarskie kopytne, drób, zajęczaki lub zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, utrzymywane w gospodarstwie właściciela rzeźni rolniczej lub innym gospodarstwie położonym na terenie tego powiatu i powiatów sąsiednich,

- dokonuje się rozbioru mięsa pozyskanego z tych zwierząt.

Szczegóły dotyczące wymagań jakie należy spełnić przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej” oraz dzienne i roczne limity ubijanych zwierząt znajdują się w rozporządzeniu, które wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2020 r.

Od 1 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U.20182/505).

Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia posiadacz bydła, świń, owiec lub kóz prowadzi księgę rejestracji tych zwierząt odrębnie dla każdej siedziby stada w formie papierowej albo elektronicznej.

Aby prowadzić księgę rejestracji w formie elektronicznej należy w ARiMR uzyskać kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

W dniach 17-19 maja 2019 r. w Poznaniu odbyła się Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wystawa odbywała się w napiętej atmosferze ze względu na ogłoszone tydzień wcześniej zmniejszenie o 58 % środków na dofinansowanie prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej.

W Wystawie wzięło udział 19 hodowców owiec i 2 hodowców kóz. Oceniono 110 szt. owiec i 5 szt. kóz. Za najlepsze zwierzęta przyznano 8 tytułów czempiona, 8 tytułów wiceczempiona i 102 złote medale za owce oraz 1 tytuł czempiona, 1 tytuł wiceczempiona i 4 złote medale za wystawiane kozy.

Czytaj więcej: Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2019.

 

25 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiego Związku Owczarskiego. Pierwszą część posiedzenia poświęcono na zaznajomienie uczestników z nowymi regulacjami finansowymi, które wejdą w życie od stycznia 2019 r. Zmiany te uchwalił Zarząd PZOw. na posiedzeniu w dniu 11 września br. Zmiany są odpowiedzią na wnioski wysuwane na poprzednim posiedzeniu Rady PZOw. w czerwcu br. przez przedstawicieli Związków Regionalnych. Zmiany dotyczą ujednolicenia podejścia do kosztów prac hodowlanych we wszystkich Związkach Regionalnych. Obniżono także opłaty hodowlane dla właścicieli stad zachowawczych. Poprzedzono to analizami, aby zmiany nie zagroziły finansowemu funkcjonowaniu Związków. Podczas dyskusji wyjaśniano niezrozumiałe kwestie.

Czytaj więcej: Rada PZOw. z udziałem Ministra Rolnictwa